Loading...
 

Насоки за марката

 

1. ЦЕЛ НА ТЕЗИ НАСОКИ

 1. Насоките за бранда конкретизират всички правила, които трябва да бъдат следвани, когато един клуб иска да използва всякакви дигитални активи от Портала за брандове на Agora Speakers International;
 2. Само официално регистрирани клубове, на които е бил издаден номер, могат да използват дигиталните активи на Фондацията; 
 3. Активите могат да бъдат използвани само от клуба за цели, директно свързани с целите и мисията на Фондацията, и винаги трябва да бъдат използвани в съответствие с Основните принципи;
 4. Всички активи на Agora Speakers International са защитени с авторски права. Логото и пламъкът са търговски символи на марката;
 5. Никоя от тези насоки не представлява трансфер на интелектуална собственост от какъвто и да е вид. Правилата, регулиращи използването на дигитални активи, може да се променят по всяко време. Разрешението, дадено на един клуб, може да бъде отменено по всяко време, ако Фондацията прецени, че се злоупотребява с активите. 

 

2. НАШАТА ЦЕЛ

Agora Speakers International е световна нестопанска асоциация от страстни доброволци, посветени на помагането на хората да развият своите умения по ораторство, комуникация, критично мислене, дебатиране и лидерство.

3. ДЕВИЗЪТ НА НАШАТА МИСИЯ

“Agora ви овластява да станете брилянтен комуникатор и уверен лидер, който активно ще изгради един по-добър свят”.

4. ДЕВИЗ

 • Девизът не може да бъде променян по никакъв начин, с изключение на: 
  • Да се преведе на друг език. 
  • За да замениш “Agora ви овластява” изключително с “Ние ви овластяваме”, където е уместно в материали при условие, че логото на Agora Speakers International също е показано. Никакви други замени не са позволени. 
 • Не може да бъде добавян никакъв текст към девиза на мисията. 
 • Всички части на Agora Speakers и всички клубове-филиали споделят тази единствена обща мисия. 

5. ОСНОВНА ЦВЕТНА ПАЛИТРА

ЧЕРВЕНО HEX Web safe: CC3300
RGB: 206, 60, 23
CMYK: 13%, 90%, 100%, 3%

 

ЖЪЛТО HEX Web safe: FF9900
RGB: 247, 175, 15
CMYK: 2%, 34%, 100%, 0

 

ТЪМНОЛИЛАВО HEX Web safe: 660033
RGB: 86,15,59
54%, 99%, 46%, 47%

 

БЯЛО   ЧЕРНО

6. ВТОРОСТЕПЕННА ЦВЕТНА ПАЛИТРА

HEX Web safe: FFCCCC
RGB: 249,215,207
CMYK: 1%,17%,13%,0%
  HEX Web safe: FF6666
RGB: 244,124,96
CMYK: 0%,64%,62%,0%
  HEX Web safe: cc3300
RGB: 204,60,23
CMYK: 14%,90%,100%,4%
  HEX Web safe: 993333
RGB: 160,53,59
CMYK: 26%,90%,75%,19%
 
HEX Web safe: FFFFCC
RGB: 244,242,212
CMYK: 4%,2%,19%,0%
  HEX Web safe: FFFF99
RGB: 247,233,154
CMYK: 4%,4%,49%,0%
  HEX Web safe: CC9933
RGB: 209,149,42
CMYK: 17%,43%,100%,0%
  HEX Web safe: 996633
RGB: 151,107,30
CMYK: 34%,54%,100%,18%
 
HEX Web safe: CC99CC
RGB: 204,178,214
CMYK: 18%,31%,0,0
  HEX Web safe: 666699
RGB: 118,82,133
CMYK: 62%,77%,22%,4%
  HEX Web safe: 003366
RGB: 21,65,110
CMYK: 99%,80%,32%,18%
  HEX Web safe: 333366
RGB: 53,28,77
CMYK: 88%,98%,37%,37%

7. ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЛОГОТО

Цялостен хоризонтален формат   Квадратен формат
Full Horizontal   Square Format
Цялостен хоризонтален формат.    Квадратен формат, който може да бъде използван само за дигиталната медия, в която се изисква квадратното лого (икони, приложения и т.н.)
Опростен хоризонтален формат
Simplified Horizontal  
Позволен е само за физически мърчандайз материали, в които размерът на логото и резолюцията на прицелните материали го правят неприложим при наличието на фини детайли. В тези случаи ширината на логото не трябва да е повече от 5 см. 

8.ОТСТОЯНИЕ И РАЗМЕРИ НА ЛОГОТО

Отстояние на логото    Минимални размери

Logo Spacing Large

Logo Spacing Small

Винаги оставяйте отстояние около логото поне с размерите на буквата  “S”, както е показано.
 

Печат
Min Size Print
2см
 
Уеб
Min Size Web
128px

 

9. РАЗНОВИДНОСТИ НА ЛОГОТО

Следните разновидности на логото са позволени. Всички те могат да бъдат свалени от Брандовия портал. 

Logo Var 1
Сиви нюанси върху чист фон
Logo Var 2
Цвят върху чист фон
Logo Var 3
Бяло върху тъмен фон

 

10. ЗАБРАНЕНИ ЛОГА

Логото не може да бъде променяно по никакъв начин. Особено не трябва да правиш следното: 

Donts 1

Не променяй елементите
  Donts 2

Не променяй цветовете
  Donts 3

Не персонализирай текста
 
Donts 4

Не прилагай ефекти
  Donts 5

Не променяй съотношението
  Donts 6

Не завъртай или накланяй
 
Donts 7

Не слагай фонове с нисък контраст
  Donts 8

Не слагай цветове, които не са в палитрата
  Donts 9

Не слагай елементи около или под логото
 
Donts 10

Не комбинирай логото с други елементи
  Donts 11

Не използвай логото като фон
  Donts 12

Не разделяй компонентите на логото
 
Donts 13

Не превеждай логото
  Donts 14

Не използвай версии с ниска резолюция или сканирани такива 
  Donts 15

Не използвай снимки, които възпрепятстват четливостта 
 
Donts 16

Не принтирай в металически цветове
       

 

11. КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ЛОГА

Логото не може да се появи, преди да има писмено разрешение, в комбинация с неклубно лого, освен ако не е в контекста на списък от спонсори, места за срещи или подобни спомагателни организации и те са ясно обозначени като такива. В такъв случай логото на клуба (клубовете) или събитията, които биват спонсорирани, трябва също да се появи и не трябва да има заблуждение в степента, до която се смята, че клубът/събитието са тези, които са спонсорирани, а не Agora Speakers International.

Позволено Забранено
Donts 19 Donts 20

12. ШРИФТОВЕ

ABCDEFGHIJKLMNOPRQR
STUVWXYZ
Основният шрифт е CapitalisTypOasis. Той се състои само от главни букви (и само от групата Latin-1 set), цифри и пунктуационни знаци. 
ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz
01234567890[]()!?={}*/&%\
áéíóúâêîôûàèìòùñÑäëïöüçÇ
Второстепенен шрифт American Garamond BT, който е пълен UNICODE шрифт

 

13. ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ МАТЕРИАЛИ

Agora Speakers International позволява на клубовете голяма пластичност в използването на бранд материали и дигитални активи, за да бъдат създадени техните лога, сертификати, награди, канцеларски материали, дори и мърчандайз, и да създадат всички материали на местно ниво или да ги поръчат от доставчика, когото клубът намира за най-подходящ.

Custom M 1   Custom M 2   Custom M 3

Персонализираните материали могат да бъдат създадени за тяхното използване в клубове, събития (като конференции, състезания и т.н.), географски области (брошури на всички клубове в даден град напримр), езикови групи (напр.: Немско говорящи) и т.н., но не могат да бъдат създадени от членове за лично ползване (например персонално изработени визитки за използването от един или повече несвързани членове). 
В това ръководство за по-кратко ще наричаме всички тях с общото наименование "клубни" материали и името и логото на клуба, събитието, географската област, или подобни, ще бъдат наричани с "клубно име и лого". 

 

14. ВИДОВЕ ПЕРСОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Производни материали   Непроизводни материали
Производните материали са елементи, създадени чрез модифициране на официалните шаблони или които включват части от дигиталните активи на Agora Speakers International (например части от логото, части от девиза, шрифта и цветовата схема на името на  Agora’s и т.н.)
Например:
Custom M 4
Тези части правят логото «производно»
  Материали, съзадени от нулата. Един непроизводен материал все още може да използва елементите на Agora Speakers International, стига те да са използвани в непроменен вид. Например:
Custom M 5
Логото е използвано непроменено

 

15. ПЕРСОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ - ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Трябва да съответстват на подзаконовите актове;
 2. Могат да бъдат единствено създадени и използвани от клубове;
 3. Трябва да бъде посочена принадлежността към Agora Speakers International;
 4. Използването на логото на Agora трябва да е в съответствие с Насоките за бранда;
 5. Авторът на материала ще носи единствена отговорност за всякакви претенции за интелектуална собственост от трети страни към него; 
 6. Името на клуба и/или логото винаги трябва да присъстват, не трябва да са по-малки от това на Agora и да са значително по-забележими от всяко друго присъстващо лого (за да се избегне това хората да мислят, че един персонален материал, разработен от клуб, е официален материал на Agora Speakers International);
 7. Клубовете могат да ги създават на местно ниво или да ги поръчват от всеки доставчик, когото сметнат за подходящ; 
 8. Ако информацията за контакт присъства, информацията за контакт с клуба и информацията за контакт с Agora Speakers International трябва да бъдат ясно разграничени, и поне адресът на уебсайта на Agora Speakers International трябва да присъства (www.agoraspeakers.org).

За производни материали допълнително: 

 • Не могат да бъдат заявявани или претендирани никакви права за интелектуална собственост за който и да е производен материал 
  Това означава, например, че ако създадете някакви визитки или лога за твоя клуб, използвайки дигиталните активи на Agora, ти не можеш да заявиш върху тях  авторски права или права за търговска марка;
 • Agora Speakers International не може да бъде свързвана с идеологии, религии или мирогледи. 

 

16. ПОКАЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА

Принадлежността към Agora Speakers International може да бъде показана като бъде включено логото на Agora Speakers и по желание комбинация от думи като "свързани с" или подобно. Името на клуба и/или логото не трябва да бъде по-малко от логото на Agora Speakers.

Правилно Неправилно
Affil 1 Affil 2

 

17. ПРОИЗВОДНИ ЛОГА

Agora Speakers International насърчава клубовете да създават клубни лога, производни на официалното лого

Derived 1

 

Производното лого не трябва да включва каквито и да е елементи от други познати лога или символи от всякакъв вид.

Не е позволено Позволено
Derived 2 Derived 3

 

Производното лого не може да включва каквито и да е елементи от други познати лога или символи от всякакъв вид. 
(независимо от правната ситуация на другото лого и дори ако ти си законният собственик или си упълномощен да го използваш. "Символи" тук се отнася до абстрактни символи, асоциирани с някакъв вид мироглед (политически, идеологически или религиозен) или асоциирани с друга организация. Не се отнася до физически единици, които са постигнали символичен статут, като Айфеловата кула като символ на Париж или орелът като символ на САЩ, или Дон Кихот като символ на Испания)

Разрешено Забранено
Derived 4 Derived 5

 

Връзката с Agora Speakers International трябва да се появява във всички комуникации

Грешно Правилно
Affil 3 Affil 4

 

18. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Елементи, които трябва да следват официален дизайн

За да се запази световната съгласуваност при присъствието на марката и клуба, има няколко елемента, които трябва да бъдат използвани във вида, в който са разработени (включително и техните размери). Те са "задължителни" за Портала на бранда. За тази версия на ръководството те са:

Stationary 1

Клубен банер

Клубовете могат да произвеждат тези елементи на местно ниво или да ги купуват от доставчик, стига качеството и материалите да са подобни: 

Това изискване не означава, че всеки клуб трябва да има банер. Вместо това означава, че ако един клуб иска да има банер, той трябва да използва офциалния дизайн и размери.

Други елементи

За всички други елементи, които не са отбелязани като "задължителни" (като визитки, флаери, дипляни и т.н.) клубовете имат абсолютна гъвкавост в използването на предложените шаблони в Брандовия портал, тяхното преправяне или изцяло разработване на нови, но със следните ограничения: 

 • Дизайнът трябва да следва Насоките за марката и правилата за създаване на материали;
 • Дизайнът трябва да изяснява, че това са комуникация или канцеларски материали, създадени от един клуб, а не официална публикация на Agora Speakers International.

 

19. ПУБЛИКАЦИИ

Публикации от клубове

Клубовете могат да създадат всякакви видове публикации (книги, списания, брошури и т.н.) във всякакъв формат (дигитален, принтиран, аудио и т.н.), при условие че: 

 • Дизайнът трябва да следва Насоките за марката и правила за създаването на материлали;
 • Заглавието и дизайна да не създават заблуда със съществуваща публикация на Agora Speakers International;
 • Да не се пресъздава съдържание от други публикации (включително и публикации на Agora Speakers International) без предварително писмено съгласие. 
Разрешено Забранено
Pubs 1
 
Pubs 2
Конфликт между заглавия с официална публикация
Pubs 3
Дизайнерски конфликт с официална публикация
Pubs 4
Не е свързано с нашата мисия

 

20. НАГРАДИ

Наградите са всякакъв знак на признание, даден от клуб на човек (не е задължително да е член) или друга организация. 
Те включват, например 

Сертификати
Awards 1
  Щифтове
Awards 2
  Ленти
Awards 3
  Трофеи
Awards 4
 
Медали
Awards 5
  Дигитални значки
Awards 6
       

 

21. НАГРАДА - ВИДОВЕ

Официални награди

Официалните награди и сертификати на Agora Speakers International трябва да следват точния дизайн, наличен в Брандовия портал. 

Официални награди, сертификати и други знаци на признание могат да бъдат присъждани само когато са били покрити критериите за получаването им. Някои от тях могат да бъдат присъждани само от Agora Speakers International.

 

22. ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ НАГРАДИ

Клубовете могат да създадат свои собствени сертификати, награди, ленти и други знаци за признание и да ги присъждат както пожелаят, при условие че: 

 • Наградата се отнася до действие или етап, който действително се е случил и е бил завършен (т.е. сертификати не могат да бъдат давани за "опити");
 • Наградата се дава за действия, свързани с мисията на Agora Speakers International, в съответствие с нейните подзаконови актове;
 • Резултатът от действията или етапите зависи изключително от усилията, уменията и знанията на получаващия наградата (означавайки: наградите не могат да бъдат давани за неща, зависещи от късмета);
 • Наградата не е дискриминационна (което означава, че всеки член може бъде избран за нея);
 • Наградата няма никаква икономическа компенсация, свързана с нея;
 • Дизайнът е в съответствие с Ръководството за марката;
 • Наградата не замества или припокрива съществуваща официална награда;
 • Няма заблуда, че дарителят на наградата е клубът, а не Agora Speakers International;
 • Не може да има какъвто и да е текст или дизайн, предполагащ, че Agora Speakers International подкрепя тези награди или сертификати; 
 • Трябва да присъстват поне месеца и годината, когато е била спечелена наградата. По изключение за награди, които са присъждани само веднъж годишно, месецът може да бъде пропуснат. 
Awards 7

 

23. ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ НАГРАДИ - РАЗРЕШЕНО

Разрешено
(Сертификатите са използвани като пример, но правилата важат за всички видове награди)

Awards 8   Awards 9   Awards 10
 
Awards 11   Awards 12    

 

24. ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ НАГРАДИ - ЗАБРАНЕНО

Забранено
(Сертификатите са използвани като пример, но правилата важат за всички видове награди)

Awards 13
Не е свързано с мисията на Agora
Speakers International
  Awards 14
Agora Speakers International
изглежда като втори дарител
  Awards 15
Дискриминационно
  Awards 16
Нарушава правилото за неутралност
 
Awards 17
Не следва Ръковоството на марката по отношение на използването на логото 
  Awards 18
Не е показана принадлежност
  Awards 19
Припокрива съществуваща официална награда 
  Awards 20
Не следва Ръководството на марката за персонализирани материали (точка 18) 

 

25. МЪРЧЪНДАЙЗИНГ

На клубовете е разрешено да създават и произвеждат на местно ниво техни собствени мърчъндайзиинг материали, при следните условия:

 • Дизайнът трябва винаги да включва клубното лого като най-забележителната характеристика. По желание може да включва логото на Agora Speakers International на по-малко забележима позиция;
 • Дизайнът трябва да следва Насоките за марката;
 • Мърчандайзът може да бъде продаден на по-високи цени от тези за производство, при условие че разликата се използва изключително за същите цели, разрешени за клубните средства;
 • Мърчандайзът може да бъде продаван и изпращан по целия свят.

Пример за позволен мърчандайз: 

 

Merch 3

 

26. ЧЛЕНСКИ КАРТИ

На клубовете е разрешено да създават и произвеждат на местно ниво техни собствени членски карти, табелки с имена и подобни, при условие че: 

 • Дизайнът трябва да следва Насоките за марката;
 • Трябва да присъства името на клуба и/или логото на клуба;
 • Дизайнът трябва да пояснява, че представя членството в клуба;
 • Дизайнът не трябва да предполага, че това е официална членска карта на Agora Speakers International.
Разрешено Забранено
Memb 1
Memb 2 Memb 3

 


Псевдоним на страницата: насоки_за_марката


Contributors to this page: dimitar r. , bilyana.kalacheva and agora .
Page last modified on Saturday April 23, 2022 00:46:40 CEST by dimitar r..