Loading...
 

مسیر تحصیلی پایه

 

مسیر آموزشی پایه شامل 16 پروژه‌ای است که در سه گروه سازمان‌بندی شده‌اند و به شما مهارت‌های پایه مورد نیاز برای سخنرانی در جمع را می‌آموزند.

هر پروژه دارای محدودیت‌های زمانی خاص، اهداف، و محدودیت‌هایی برای مواردی است که می‌توانند استفاده شوند (کمک‌های بصری، تریبون و غیره) و همچنین می‌توانند موضوعات سخنرانی باشند. پروژ‌ها باید به ترتیب تکمیل شوند.

به طور کلی می‌توانید درباره هر چیزی که می‌خواهید صحبت کنید، به غیر از سخنرانی در جمع. این به معنای آن است که به عنوان مثال برای پروژه 11 (تنوع آوایی)، نمی‌توانید سخنرانی درباره تنوع آوایی ارائه کنید. هدف این محدودیت آن است که به شما کمک کند متوجه شوید همه روش‌ها (زبان بدن، تنوع آوایی، طنز و غیره) فقط ابزارهایی در جهت حمایت از پیام اصلی هستند، اما نباید خودشان پیام اصلی باشند. مقاله «محتوای سخنرانی» را برای شرح دقیق‌تری از اینکه چه نوع محتوایی در سخنرانی مجاز است بخوانید.

هر پروژه دارای برگه ارزیابی خاصی است که باید توسط ارزیاب سخنرانی تکمیل شود. این برگه‌ها در انتهای صفحه برای هر پروژه یافت می‌شوند.

 

Eval Form 1

 

Eval Form 2

 


زمانی که مسیر آموزشی پایه را تکمیل کردید، مدرک و نشانه مربوطه را دریافت می‌کنید.


Contributors to this page: agora and mahdi.mohajeri .
Page last modified on Monday August 30, 2021 00:42:54 CEST by agora.