Loading...
 

Přiručka použití Agora jako značky

 

1. CÍLE TÉTO PŘÍRUČKY

 1. Příručka použití Agora jako značky specifikuje všechna pravidla, která je třeba dodržovat, kdykoli chce klub použít jakýkoli digitální majetek z Brand Portal společnosti Agora Speakers International
 2. Digitální aktiva nadace mohou používat pouze oficiálně registrované kluby, kterým bylo přiděleno číslo.
 3. Majetek může být klubem použit pouze k účelům, které přímo souvisejí s cíli a posláním nadace, a musí být vždy používán v souladu se základními zásadami.
 4. Všechna aktiva společnosti Agora Speakers International jsou chráněna autorským právem. Logo a plamen jsou navíc symboly ochranných známek.
 5. Žádné z těchto pokynů nepředstavuje převod duševního vlastnictví jakéhokoli druhu. Pravidla upravující používání digitálních aktiv se mohou kdykoli změnit. Povolení udělené klubu k použití těchto aktiv může být kdykoli zrušeno, pokud Nadace rozhodne, že majetek je nějakým způsobem zneužíván.

 

2. NÁŠ ÚČEL

Agora Speakers International je celosvětová nezisková asociace vášnivých dobrovolníků, která se snaží pomáhat lidem rozvíjet jejich řečnictví, komunikaci, kritické myšlení, debatní a vůdčí schopnosti.

3. NAŠE POSLANÍ

“Agora empowers you to become a brilliant communicator and a confident leader who will actively build a better world”

4. PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ

 • Prohlášení o poslání nelze žádným způsobem upravovat, kromě:
  • Přeložení do jiného jazyka.
  • Pokud je to vhodné, v materiálech je možné nahradit výraz “Agora empowers you” výhradně výrazem “We empower you” za předpokladu, že je zobrazeno také logo Agora Speakers International. Nejsou povoleny žádné jiné náhrady.
 • Do prohlášení nesmí být přidán žádný text.
 • Všechny části Agora Speakers a všechny přidružené kluby sdílejí toto jediné společné poslání.

5. HLAVNÍ BAREVNÁ PALETA

ČERVENÁ HEX Web safe: CC3300
RGB: 206, 60, 23
CMYK: 13%, 90%, 100%, 3%

 

ŽLUTÁ HEX Web safe: FF9900
RGB: 247, 175, 15
CMYK: 2%, 34%, 100%, 0

 

TMAVĚ FIALOVÁ HEX Web safe: 660033
RGB: 86,15,59
54%, 99%, 46%, 47%

 

BÍLÁ   ČERNÁ

6. VEDLEJŠÍ BAREVNÁ PALETA

HEX Web safe: FFCCCC
RGB: 249,215,207
CMYK: 1%,17%,13%,0%
  HEX Web safe: FF6666
RGB: 244,124,96
CMYK: 0%,64%,62%,0%
  HEX Web safe: cc3300
RGB: 204,60,23
CMYK: 14%,90%,100%,4%
  HEX Web safe: 993333
RGB: 160,53,59
CMYK: 26%,90%,75%,19%
 
HEX Web safe: FFFFCC
RGB: 244,242,212
CMYK: 4%,2%,19%,0%
  HEX Web safe: FFFF99
RGB: 247,233,154
CMYK: 4%,4%,49%,0%
  HEX Web safe: CC9933
RGB: 209,149,42
CMYK: 17%,43%,100%,0%
  HEX Web safe: 996633
RGB: 151,107,30
CMYK: 34%,54%,100%,18%
 
HEX Web safe: CC99CC
RGB: 204,178,214
CMYK: 18%,31%,0,0
  HEX Web safe: 666699
RGB: 118,82,133
CMYK: 62%,77%,22%,4%
  HEX Web safe: 003366
RGB: 21,65,110
CMYK: 99%,80%,32%,18%
  HEX Web safe: 333366
RGB: 53,28,77
CMYK: 88%,98%,37%,37%

7. LOGO PREZENTACE

Plný horizontální formát   Čtvercový formát
Full Horizontal   Square Format
Plný horizontální formát.   Čtvercový formát, který lze použít pouze pro digitální média, kde je vyžadováno čtvercové logo (ikony, aplikace atd.)
Zjednodušený horizontální formát
Simplified Horizontal   Povoleno pouze pro fyzické reklamní materiály, kde velikost loga a rozlišení cílového materiálu znemožňují jemné detaily. V těchto případech nesmí být šířka loga větší než 5 cm.

8.ROZMĚR A UMÍSTĚNÍ LOGA

Umístění loga   Minimální rozměry

Logo Spacing Large

Logo Spacing Small

Kolem loga vždy ponechejte mezeru alespoň velikosti písmene „S“, jak je znázorněno výše.
 

Print
Min Size Print
2cm
 
Web
Min Size Web
128px

 

9. LOGO VARIACE

Následující variace loga jsou povoleny. Všechny je možné stáhnout z portálu Brand Portal

Logo Var 1
Stupně šedi na jasném pozadí
Logo Var 2
Barevné na tmavém pozadí
Logo Var 3
Bílá na tmavém pozadí

 

10. NE s LOGEM

Logo nesmí být žádným způsobem měněno. Zvláště nedělejte následující:

Donts 1

Neměňte žádné prvky
  Donts 2

Neměňte barvy
  Donts 3

Neupravujte text
 
Donts 4

Nepřidávejte efekty
  Donts 5

Neměňte poměr stran
  Donts 6

Neotáčejte ani nezkosujte
 
Donts 7

Neumisťujte na pozadí s nízkým kontrastem
  Donts 8

Neukládejte na barvy, které nejsou na paletě
  Donts 9

Neumísťujte prvky nad nebo pod logo
 
Donts 10

Nekombinujte logo s jinými prvky
  Donts 11

Logo nepoužívejte jako pozadí
  Donts 12

Neoddělujte součásti loga
 
Donts 13

Logo nepřekládejte
  Donts 14

Nepoužívejte naskenované ani nízké rozlišení
  Donts 15

Nepoužívejte na fotografie, které brání čitelnosti
 
Donts 16

Netiskněte metalickými inkousty
       

 

11. KOMBINACE S JINÝMI LOGY

Logo se nemůže bez předchozího písemného svolení objevit v kombinaci s neklubovým logem, pokud není v kontextu se seznamem sponzorů, místem setkání nebo podobných organizací souvisejících s pomocnými schůzkami, a ty jsou takto jasně označeny. V tomto posledním případě se musí objevit i logo klubu (klubů) nebo sponzorovaných akcí a nesmí dojít k záměně ohledně skutečnosti, že sponzorovaný je klub/událost, a nikoli Agora Speakers International.

Povoleno Nepovoleno
Donts 19 Donts 20

12. STYL PÍSMA

ABCDEFGHIJKLMNOPRQR
STUVWXYZ
Hlavní písmo je CapitalisTypOasis. Skládá se pouze z velkých písmen (a pouze sady Latin-1), číslic a interpunkčních znamének.
ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz
01234567890[]()!?={}*/&%\
áéíóúâêîôûàèìòùñÑäëïöüçÇ
Sekundární písmo American Garamond BT, které je úplným písmem UNICODE

 

13. VLASTNÍ MATERIÁLY

Agora Speakers International umožňuje klubům velkou flexibilitu při používání materiálů a digitálních aktiv za účelem vytváření vlastních log, certifikátů, odměn, papírů, dokonce i merchandisingu. Svobodu nechává ve výběru veškerých materiálů na místě, nebo jestli je klub objednává u poskytovatele, který klub považuje za nejvhodnější.

Custom M 1   Custom M 2   Custom M 3

Vlastní materiály lze vytvářet pro jejich použití v klubech, na akcích (jako jsou konference, soutěže atd.), geografických oblastech (např .: leták všech klubů ve městě), jazykových skupinách (např .: Němečtí řečníci) atd., ale nemohou být vytvořeny členy pro osobní použití (např .: vizitka vytvořená na míru pro použití jednoho nebo více nesouvisejících členů).
V této příručce se pro stručnost budeme na všechny odvolávat jako na „klubové“ materiály a název a logo klubu, události, zeměpisné oblasti, jazykové skupiny nebo podobně budou označovány jako „název klubu“ a logo “.

 

14. VLASTNÍ TYPY MATERIÁLU

Odvozené materiály   Originální materiály
Odvozené materiály jsou položky vytvořené úpravou oficiálních šablon nebo zahrnující části digitálních aktiv Agora Speakers International (např .: části loga, části prohlášení o misi, písmo a barevné schéma názvu Agory atd.)
Například:
Custom M 4
Díky těmto částem je toto logo „odvozené“
  Materiály vytvořené od nuly. Originální materiál může stále používat prvky Agora Speakers International, pokud jsou použity bez úprav. Například:
Custom M 5
Logo se používá bez úprav

 

15. VLASTNÍ MATERIÁLY - OBECNÁ PRAVIDLA

 1. Musí splňovat stanovy.
 2. Může být vytvořeno a používáno pouze kluby.
 3. Musí souviset s posláním společnosti Agora Speakers International.
 4. Musí být zobrazena příslušnost k Agora Speakers International.
 5. Použití loga Agora musí být v souladu s pokyny pro Agora jako značku.
 6. Autor materiálu bude výhradně odpovědný za jakékoli nároky IP vůči třetí straně.
 7. Název klubu a / nebo logo musí být vždy přítomno, nesmí být menší než jméno Agora a musí být vždy výraznější než jakákoli jiná přítomná loga.
  (Aby se lidé nedomnívali, že vlastní materiál vyvinutý klubem je oficiálním materiálem Agora Speakers International).
 8. Kluby je mohou vyrábět lokálně nebo si je objednat u jakéhokoli poskytovatele, kterého považují za vhodného.
 9. Pokud jsou uvedeny kontaktní údaje, musí být jasně odděleny kontaktní údaje klubu a kontaktní údaje společnosti Agora Speakers International a musí být uvedena alespoň adresa webové stránky společnosti Agora Speakers International (www.agoraspeakers.org)

U odvozených materiálů navíc:

 • Na jakýkoli odvozený materiál nelze uplatňovat ani nárokovat práva duševního vlastnictví
  To například znamená, že pokud vytvoříte pro svůj klub nějaké vizitky nebo loga pomocí digitálních aktiv Agory, nemůžete na ně mít autorská práva ani ochranné známky.
 • Agora Speakers International nelze spojovat s ideologiemi, náboženstvími nebo světovými názory.

 

16. ZOBRAZENÍ AFFILIACE

Affiliace/přidruženost k Agora Speakers International lze zobrazit přidáním loga Agora Speakers a volitelně slovního spojení jako „přidružený k“ nebo ekvivalentu. Název klubu a/nebo logo nesmí být menší než logo Agora Speakers.

Nesprávně Správně
Affil 1 Affil 2

 

17. OVOZENÉ LOGO

Agora Speakers International vybízí kluby, aby vytvářely klubová loga odvozená od oficiálního loga

Derived 1

 

Odvozené logo nesmí obsahovat žádné prvky z jiných rozpoznatelných log nebo symbolů jakéhokoli druhu.

Povoleno Nepovoleno
Derived 2 Derived 3

 

Odvozené logo nesmí obsahovat žádné prvky z jiných rozpoznatelných log nebo symbolů jakéhokoli druhu. Bez ohledu na právní situaci další loga, a to i v případě, že jste zákonným vlastníkem nebo jste oprávněni jej používat. „Symboly“ zde odkazují na abstraktní symboly spojené s nějakým druhem pohledu na svět (politické, ideologické nebo náboženské) nebo související s jinou organizací. Neodkazuje na fyzické entity, které dosáhly symbolického statusu, jako je Eiffelova věž jako symbol Paříže, nebo Orel jako symbol USA, nebo Don Quijote jako symbol Španělska.

Povoleno Nepovoleno
Derived 4 Derived 5

 

Příslušnost k Agora Speakers International se musí objevit ve veškeré komunikaci

Nesprávně Správně
Affil 3 Affil 4

 

18. POVINNOSTI A FLEXIBILITA

Prvky, které musí obsahovat oficiální design

Aby byla zachována celosvětová konzistence přítomnosti značky a klubu, existuje několik položek, které musí být použity podle návrhu (včetně jejich velikostí). Ty jsou na portálu značky Agora označeny jako „povinné“. V této verzi příručky to jsou:

Stationary 1

Klubový banner

Kluby mohou tyto prvky vyrábět lokálně nebo je zakoupit u jakéhokoli poskytovatele, pokud jsou kvalita a materiály podobné.

Tento požadavek neznamená, že každý klub musí mít banner. Místo toho to jen znamená, že pokud chce mít klub banner, musí použít oficiální design a velikost.

Další prvky

U všech ostatních prvků, které nejsou označeny jako „povinné“, jako jsou: vizitky, letáky, letáky atd., mají kluby úplnou flexibilitu při používání navrhovaných šablon na portálu Brand Portal, jejich vylepšování nebo navrhování nových, zcela společně s následujícími omezení:

 • Návrh musí dodržovat Použítií Agora jako značky a pravidla pro vytváření materiálů
 • Z návrhu musí být zřejmé, že se jedná o sdělení nebo produkt vytvořený klubem, a že nejde o oficiální publikaci společnosti Agora Speakers International.

 

19. PUBLIKACE

Publikace klubů

Kluby mohou vytvářet všechny druhy publikací, např. knihy, časopisy, brožury atd., v jakémkoli formátu (digitální, tištěné, zvukové atd.) za předpokladu, že:

 • Návrh musí dodržovat pokyny pro Agoru jako značku a pravidla pro vytváření materiálů.
 • Název a design nezpůsobují záměnu s existující oficiální publikací Agora Speakers International.
 • Bez předchozího písemného souhlasu není reprodukován žádný obsah z jiných publikací (včetně publikací Agora Speakers International).
Povoleno Nepovoleno
Pubs 1
 
Pubs 2
Title conflict with an
official publication
Pubs 3
Design conflict with an
official publication
Pubs 4
Unrelated to our
mission

 

20. OCENĚNÍ

Ocenění jsou jakýkoli projev uznání, který klub udělil osobě (ne nutně členovi) nebo jiné organizaci. Patří mezi ně například:

Certifikáty
Awards 1
  Připínáčky
Awards 2
  Stuhy
Awards 3
  Trofeje
Awards 4
 
Medaile
Awards 5
  Digitatální nálepky
Awards 6
       

 

21. OCENĚNÍ - TYPY

Oficiální ocenění

Oficiální mezinárodní ocenění a certifikáty Agora Speakers musí odpovídat přesnému designu uvedenému na portálu značky.

Oficiální ceny, certifikáty a další symboly uznání lze udělit pouze tehdy, když byla splněna oficiálně stanovená kritéria pro jejich získání. Některé z nich může poskytnout pouze společnost Agora Speakers International.

 

22. VLASTNÍ OCENĚNÍ

Kluby si mohou vytvářet vlastní certifikáty, ceny, stužky a další symboly uznání a udělovat je podle libosti za předpokladu, že:

 • Cena se týká akce nebo milníku, který se skutečně stal a byl dokončen (tj. Certifikáty nelze udělit za „pouhé zkoušení“)
 • Cena se uděluje za akce související s posláním společnosti Agora Speakers International a v souladu s jejími stanovami.
 • Výsledek akcí nebo milníků závisí výhradně na úsilí, dovednostech a znalostech příjemce ocenění (což znamená: ceny nelze udělovat za věci, které závisí na štěstí)
 • Ocenění je nediskriminační (to znamená, že ji může dostat kterýkoli člen)
 • Cena není spojena s žádnou ekonomickou kompenzací.
 • Design je v souladu s použitím Agory jako značky
 • Cena nenahrazuje ani nepřekrývá stávající oficiální ocenění.
 • Není pochyb, že poskytovatelem ceny je klub, a nikoli Agora Speakers International.
 • Nesmí existovat žádný text nebo design, který by naznačoval, že Agora Speakers International schvaluje tato ocenění nebo certifikáty.
 • Musí být viditelný alespoň měsíc a rok, kdy byla cena získána. Měsíc může být výjimečně u cen udělených pouze jednou za rok vynechán.
Awards 7

 

23. VLASTNÍ OCENĚNÍ - LZE

Povoleno 
(Jako příklad jsou použity certifikáty, ale pravidla platí pro všechny typy ocenění)

Awards 8   Awards 9   Awards 10
 
Awards 11   Awards 12    

 

24. VLASTNÍ OCENĚNÍ - NELZE

Nepovoleno
(Jako příklad jsou použity certifikáty, ale pravidla platí pro všechny typy ocenění)

Awards 13
Nesouvisí to s misí Agora
Speakers International
  Awards 14
Agora Speakers International
zdá se, jako by to byl spoludárce
  Awards 15
Diskriminace
  Awards 16
Porušuje pravidlo neutrality
 
Awards 17
Nedodržuje příručku Agora jako značky
ohledně používání loga
  Awards 18
Není uvedena žádná příslušnost
  Awards 19
Překrývá stávající oficiální ocenění
  Awards 20
Nedodržuje příručku Agora jako značky
pro vlastní materiály (snímek 18)

 

25. MERCH - ZBOŽÍ

Kluby mohou vytvářet a vyrábět vlastní merchandisingové (merch) materiály za následujících podmínek:

 • Design musí vždy obsahovat logo klubu jako nejvýraznější prvek. Volitelně může obsahovat logo Agora Speakers International na méně výrazném místě.
 • Design musí dodržovat pokyny pro značku Agora
 • Merchandising může být prodáván za ceny vyšší než výrobní cena za předpokladu, že rozdíl je použit výhradně ke stejným účelům povoleným pro klubové fondy.
 • Merch lze prodávat a zasílat po celém světě

Příklad povoleného zboží:

 

Merch 3

 

26. ČLENSKÉ KARTY

Kluby mohou vytvářet a vyrábět své vlastní členské karty, jmenovky a podobně za předpokladu, že:

 • Design musí dodržovat pokyny pro značku Agora.
 • Musí být uveden název klubu a/nebo logo klubu.
 • Na první pohled musí být zřejmé, že představuje členství v klubu.
 • Design nesmí naznačovat, že se jedná o oficiální členskou kartu Agora Speakers International
Povoleno Nepovoleno
Memb 1
Memb 2 Memb 3

 


Alias: brand_guidelines


Contributors to this page: tereza.sedlackova and agora .
Page last modified on Wednesday September 1, 2021 09:22:11 CEST by tereza.sedlackova.