Loading...
 

Wytyczne używania marki

 

1. ROLA PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH

 • Wytyczne używania marki określają wszystkie zasady, których należy przestrzegać za każdym razem, gdy klub chce wykorzystać jakiekolwiek zasoby cyfrowe z Portalu marki Agora Speakers International.
 • Z cyfrowych zasobów Fundacji mogą korzystać wyłącznie kluby zarejestrowane oficjalnie, którym nadano numer.
 • Zasoby mogą być wykorzystywane przez klub wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z celami i misją Fundacji i muszą być zawsze wykorzystywane zgodnie z Głównymi Zasadami.
 • Wszystkie aktywa Agora Speakers International są chronione prawem autorskim. Dodatkowo logo i płomień są zarejestrowanymi znakami towarowymi.
 • Żadna z poniższych wytycznych nie stanowi przeniesienia własności intelektualnej jakiegokolwiek rodzaju. Zasady regulujące korzystanie z zasobów cyfrowych mogą w każdej chwili ulec zmianie. Zgoda udzielona klubowi na korzystanie z tych zasobów może zostać cofnięta w dowolnym momencie, jeśli Fundacja stwierdzi, że zasób jest niewłaściwie wykorzystywany.

 

2. NASZ CEL

Agora Speakers International to ogólnoświatowe stowarzyszenie non-profit zrzeszające wolontariuszy z pasją, których celem jest pomaganie ludziom w rozwijaniu umiejętności przemawiania publicznego, komunikacji, krytycznego myślenia, debatowania i przywództwa.

 

3. ELEMENTY TEKSTOWE

Nasza nazwa

Nasza pełna nazwa to Agora Speakers International. Możesz odwoływać się naszej organizacji w dowolny z następujących sposobów:

 • Agora
 • Agora Speakers
 • Agora Speakers International
 • Fundacja Agora Speakers International

Należy jednak pamiętać, że „Agora” jest powszechnym słowem pochodzenia greckiego i z tego powodu, jeśli użyjesz po prostu nazwy „Agora”, może to zostać pomylone z innymi firmami lub podmiotami, które używają tego samego słowa a są całkowicie z nami niezwiązane.

Nasza nazwa nie może być modyfikowana, tłumaczona ani transliterowana. Jest zawsze pisana alfabetem łacińskim, niezależnie od języka docelowego. Na przykład, następujące użycie nazwy jest nieprawidłowe:

 • Агора
 • Ágora Speakers
 • Agoras Foundation

Wyjątkowo, w przypadku języków, w których znaki diakrytyczne wskazują akcent wyrazu (np. hiszpański), wyraz Agora może być akcentowany tylko wtedy, gdy pojawia się sam. Na przykład zapis Ágora byłby prawidłowy, ale Ágora Speakers — już nie.

 

Nasza misja

Nasza misja jest sformułowana następująco:

„Agora umożliwia Ci stanie się błyskotliwym mówcą oraz pewnym siebie liderem, aktywnie zmieniającym świat na lepsze.”


Misja nie może być w żaden sposób modyfikowana, z wyjątkiem:

 • Tłumaczenia na inny język, jeśli nie istnieje oficjalne tłumaczenie
 • Zastąpienie sformułowania „Agora umożliwia Ci” wyłącznie sformułowaniem „Umożliwiamy Ci” w stosownych przypadkach w materiałach, pod warunkiem zamieszczenia również logo Agora Speakers International. Żadne inne zmiany nie są dozwolone (na przykład nie możesz zmienić misji na „Agora Speakers Wałbrzych umożliwia Ci...”)

Do deklaracji misji nie można dodawać żadnego dodatkowego tekstu.


Ta sama wspólna misja przyświeca całej organizacji Agora Speakers i wszystkim jej klubom.

 

Nasze hasła

Używamy następujących haseł:

Przemów. Prowadź. Twórz historię.

Przemawiaj błyskotliwie. Prowadź pewnie.

Cała organizacja Agora Speakers i wszystkie jej kluby używają tych haseł. Kluby nie mogą ich w żaden sposób modyfikować, poza tłumaczeniem na lokalny język, jeśli nie istnieje oficjalne tłumaczenie.

Kluby nie mogą mieć własnych haseł.

 

4. IDENTYFIKACJA WIZUALNA

 

Podstawowa paleta kolorów

CZERWONY HEX Web safe: CC3300
RGB: 206, 60, 23
CMYK: 13%, 90%, 100%, 3%

 

ŻÓŁTY HEX Web safe: FF9900
RGB: 247, 175, 15
CMYK: 2%, 34%, 100%, 0

 

CIEMNY FIOLET HEX Web safe: 660033
RGB: 86,15,59
54%, 99%, 46%, 47%

 

BIAŁY   CZARNY

 

Dodatkowa paleta kolorów

HEX Web safe: FFCCCC
Hex: F9D7CF
RGB: 249,215,207
CMYK: 1%,17%,13%,0%

  HEX Web safe: FF6666
Hex: F47C60
RGB: 244,124,96
CMYK: 0%,64%,62%,0%
  HEX Web safe: cc3300
Hex: CC3C17
RGB: 204,60,23
CMYK: 14%,90%,100%,4%
  HEX Web safe: 993333
Hex: A0353B
RGB: 160,53,59
CMYK: 26%,90%,75%,19%
 
HEX Web safe: FFFFCC
Hex: F4F2D4
RGB: 244,242,212
CMYK: 4%,2%,19%,0%
  HEX Web safe: FFFF99
Hex: F7E99A
RGB: 247,233,154
CMYK: 4%,4%,49%,0%
  HEX Web safe: CC9933
Hex: D1952A
RGB: 209,149,42
CMYK: 17%,43%,100%,0%
  HEX Web safe: 996633
Hex: 976B1E
RGB: 151,107,30
CMYK: 34%,54%,100%,18%
 
HEX Web safe: CC99CC
Hex: CCB2D6
RGB: 204,178,214
CMYK: 18%,31%,0,0
  HEX Web safe: 666699
Hex: 765285
RGB: 118,82,133
CMYK: 62%,77%,22%,4%
  HEX Web safe: 003366
Hex: 15416E
RGB: 21,65,110
CMYK: 99%,80%,32%,18%
  HEX Web safe: 333366
Hex: 351C4D
RGB: 53,28,77
CMYK: 88%,98%,37%,37%

 

 

Zamieszczanie logo

 

Format poziomy pełny   Format kwadratowy
Full Horizontal   Square Format
Format poziomy pełny.   Format kwadratowy może być używany tylko w przypadku mediów cyfrowych, w których wymagane jest kwadratowe logo (ikony, aplikacje itp.)
Format poziomy uproszczony
Simplified Horizontal   Dozwolony tylko w przypadku fizycznych materiałów promocyjnych, w przypadku których rozmiar logo i rozdzielczość materiału docelowego uniemożliwiają zamieszczanie drobnych szczegółów. W takich przypadkach szerokość logo nie może być większa niż 5 cm.

Odstępy i rozmiary logo

 

Odstępy wokół logo   Minimalne wymiary

Logo Spacing Large

Logo Spacing Small

Zawsze pozostaw odstęp co najmniej wielkości litery „S” wokół logo, jak widać na przykładach powyżej.
 

Druk
Min Size Print
2cm
 
Sieć
Min Size Web
128px

 

Odmiany logo

Dozwolone są tylko następujące odmiany logo. Wszystkie można pobrać z Portalu Marki.

Logo Var 1
W odcieniach szarości na czystym tle
Logo Var 2
W kolorze na ciemnym tle
Logo Var 3
Białe na ciemnym tle

 

Czego nie można robić z logo

 

Logo nie może być w żaden sposób modyfikowane. Zwłaszcza nie rób następujących rzeczy:

Donts 1

Nie zmieniaj żadnych elementów
  Donts 2

Nie zmieniaj kolorów.
  Donts 3

Nie dostosowuj tekstu.
 
Donts 4

Nie stosuj efektów
  Donts 5

Nie zmieniaj proporcji.
  Donts 6

Nie obracaj ani nie przekrzywiaj
 
Donts 7

Nie umieszczaj na tłach o niskim kontraście.
  Donts 8

Nie umieszczaj na kolorach spoza palety.
  Donts 9

Nie umieszczaj elementów nad ani pod logo.
 
Donts 10

Nie łącz logo z innymi elementami.
  Donts 11

Nie używaj logo jako tła.
  Donts 12

Nie rozdzielaj elementów logo.
 
Donts 13

Nie tłumacz logo.
  Donts 14

Nie używaj wersji o niskiej rozdzielczości ani zeskanowanych.
  Donts 15

Nie używaj na zdjęciach utrudniających czytelność.
 
Donts 16

Nie drukuj tuszami metalicznymi.
       

 

 

Łączenie z innymi logo

Logo nie może pojawiać się, bez uprzedniej pisemnej zgody, w połączeniu z jakimkolwiek logo poza logiem klubu, chyba że znajduje się w kontekście listy sponsorów, miejsc spotkań lub podobnych pomocniczych organizacji związanych ze spotkaniem i są one wyraźnie oznaczone jako takie. W tym ostatnim przypadku musi pojawić się również logo klubu lub sponsorowanych wydarzeń i nie może być wątpliwości, że to klub/wydarzenie jest sponsorowane, a nie Agora Speakers International.

 

Dozwolone Niedozwolone
Donts 19 Donts 20

 

Czcionki

ABCDEFGHIJKLMNOPRQR
STUVWXYZ
Główną czcionką jest CapitalisTypOasis. Składa się tylko z wielkich liter (i tylko zestawu Latin-1), cyfr i znaków interpunkcyjnych.
ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz
01234567890[]()!?={}*/&%\
áéíóúâêîôûàèìòùñÑäëïöüçÇ
Czcionką dodatkową jest American Garamond BT, która jest czcionką z kompletem znaków UNICODE

 

5. MATERIAŁY NIESTANDARDOWE

Agora Speakers International pozwala klubom na dużą elastyczność w korzystaniu z materiałów firmowych i zasobów cyfrowych w celu tworzenia własnych logo, certyfikatów, nagród, artykułów papierniczych, a nawet materiałów promocyjnych oraz produkowania wszystkich materiałów lokalnie lub zamawiania ich u dostawcy, którego klub uzna za najbardziej odpowiedniego.

Custom M 1   Custom M 2   Custom M 3

Materiały niestandardowe mogą być tworzone do użytku w klubach, na wydarzeniach (takich jak konferencje, konkursy itp.), w obszarach geograficznych (np. ulotka dla wszystkich klubów w danym mieście), dla grup językowych (np. niemieckojęzyczne) itp., ale nie mogą być tworzone przez członków do użytku osobistego (np. wizytówka zaprojektowana na zamówienie dla jednego lub większej liczby członków).
W niniejszym przewodniku, dla zachowania zwięzłości, będziemy odnosić się do nich ogólnie jako materiały „klubowe”, a nazwa i logo klubu, wydarzenia, obszaru geograficznego, grupy językowej itp. będą określane jako „nazwa klubu i logo”.

Wszystkie materiały niestandardowe muszą być zgodne z następującymi zasadami:

 • Muszą być zgodne z regulaminem.
 • Mogą być tworzone i używane tylko przez kluby.
 • Muszą być związane z misją Agora Speakers International.
 • Muszą wskazywać powiązanie z Agora Speakers International.
 • Użycie logo Agory musi być zgodne z Wytycznymi używania marki.
 • Autor materiału ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia dotyczące własności intelektualnej osób trzecich wobec niego.
 • Nazwa klubu i/lub logo musi być zawsze obecne, nie może być mniejsze niż logo Agory i zawsze musi być znacznie bardziej widoczne niż jakiekolwiek inne zamieszczone logo.
 • (Aby uniknąć wrażenia, że taki materiał opracowany przez klub jest oficjalnym materiałem Agora Speakers International).
 • Kluby mogą produkować je lokalnie lub zamawiać je u dowolnego dostawcy, którego uznają za odpowiedniego.
 • Jeśli zamieszczane są dane kontaktowe, dane kontaktowe klubu i dane kontaktowe Agora Speakers International muszą być wyraźnie oddzielone i zamieszczony musi być przynajmniej adres strony internetowej Agora Speakers International (www.agoraspeakers.org)

 

6. ZASOBY POCHODNE

Materiały pochodne to elementy utworzone przez modyfikację oficjalnych szablonów lub zawierające części zasobów cyfrowych Agora Speakers International (np. części logo, części deklaracji misji, czcionkę i kolorystykę nazwy Agory itp.)
Na przykład:

Custom M 4

Te elementy czynią to logo «pochodnym»

Wszystkie zasoby pochodne muszą, oprócz zasad dotyczących zasobów niestandardowych, być zgodne z następującymi zasadami:

 • Żadne prawa własności intelektualnej nie mogą być dochodzone ani zgłaszane do jakichkolwiek materiałów pochodnych. Oznacza to na przykład, że jeśli tworzysz wizytówki lub logo dla swojego klubu przy użyciu cyfrowych zasobów Agory, nie możesz zastrzec ich praw autorskich ani jako znaków towarowych.
 • Nie mogą być kojarzone z ideologiami, religiami, partiami politycznymi lub światopoglądami.

 

7. WSKAZYWANIE PRZYNALEŻNOŚCI

Wszystkie kluby zrzeszone muszą wyraźnie wykazać swoją przynależność do Fundacji. Przynależność do Agora Speakers International można wykazać umieszczając logo Agora Speakers i opcjonalnie kombinację słów, np. „należy do”, „zrzeszony w” lub równoważną. Nazwa klubu i/lub logo nie może być mniejsze niż logo Agora Speakers.

Nieprawidłowo Prawidłowo
Affil 1 Affil 2

 

8. LOGA POCHODNE

Agora Speakers International zachęca kluby do tworzenia logotypów klubowych na podstawie oficjalnego logo.

Derived 1

 

Pochodne logo nie może zawierać żadnych elementów z innych rozpoznawalnych logo lub symboli jakiegokolwiek rodzaju.

Niedozwolone Dozwolone
Derived 2 Derived 3

 

Pochodne logo nie może zawierać żadnych elementów z innych rozpoznawalnych logo lub symboli jakiegokolwiek rodzaju.
(Niezależnie od sytuacji prawnej innego logo, nawet jeśli jesteś prawnym właścicielem lub masz uprawnienia do jego używania. „Symbole” odnoszą się tutaj do abstrakcyjnych symboli związanych z jakimś rodzajem światopoglądu (politycznym, ideologicznym lub religijnym) lub związanych z inną organizacją. Nie odnoszą się do obiektów, które osiągnęły status symboliczny, takich jak wieża Eiffla jako symbol Paryża, orzeł jako symbol USA lub Don Kichot jako symbol Hiszpanii)

Dozwolone Niedozwolone
Derived 4 Derived 5

 

Przynależność do Agora Speakers International musi pojawiać się w każdej komunikacji.

Nieprawidłowo Prawidłowo
Affil 3 Affil 4

 

9. MATERIAŁY DRUKOWANE

Baner klubu

Aby zachować ogólnoświatową spójność marki i prezencję klubów, każdy klub, który chce mieć baner, musi używać oficjalnego projektu i rozmiaru. Pamiętaj, że samo posiadanie baneru przez klub nie jest obowiązkowe. Wymóg ten oznacza jedynie, że jeśli klub chce mieć baner, musi użyć oficjalnego wzoru.

Stationary 1

Baner klubu

Kluby mogą wyprodukować baner lokalnie lub kupić go od dowolnego dostawcy, o ile jakość i materiały są podobne.

Inne materiały

W przypadku wszystkich innych materiałów (takich jak wizytówki, ulotki, foldery itp.) kluby mają pełną swobodę w korzystaniu z sugerowanych szablonów w Portalu Marki, dostosowywaniu ich lub projektowaniu nowych, z następującymi ograniczeniami:

 • Projekt musi być zgodny z Wytycznymi używania marki i zasadami tworzenia materiałów.
 • Projekt musi jasno wskazywać, że jest to komunikat lub materiały stworzone przez klub, a nie jest oficjalna publikacja Agora Speakers International.

 

10. PUBLIKACJE

Publikacje klubowe

Kluby mogą tworzyć wszelkiego rodzaju publikacje (książki, czasopisma, broszury itp.) w dowolnym formacie (cyfrowym, drukowanym, audio itp.) pod warunkiem, że:

 • Projekt musi być zgodny z Wytycznymi używania marki i zasadami tworzenia materiałów.
 • Tytuł i projekt nie myli się z żadną istniejącą oficjalną publikacją Agora Speakers International.
 • Żadne treści nie są powielane z innych publikacji (w tym publikacji Agora Speakers International) bez uprzedniej pisemnej zgody.
Dozwolone Niedozwolone
Pubs 1
 
Pubs 2
Tytuł przypomina
oficjalną publikację
Pubs 3
Projekt przypomina
oficjalną publikację
Pubs 4
Niezwiązane
z naszą misją

 

11. NAGRODY

Nagrody to dowody uznania przyznawane przez klub osobie (niekoniecznie członkowi) lub innej organizacji.
Należą do nich na przykład:

Certyfikaty
Awards 1
  Przypinki
Awards 2
  Wstążki
Awards 3
  Trofea
Awards 4
 
Medale
Awards 5
  Odznaki cyfrowe
Awards 6
       

 

Nagrody oficjalne

 

Oficjalne nagrody i certyfikaty Agora Speakers International mogą być produkowane i przyznawane wyłącznie przez Agora Speakers International.

 

Nagrody niestandardowe

 

Kluby mogą tworzyć własne certyfikaty, nagrody, wstążki i inne dowody uznania i przyznawać je według własnego uznania pod warunkiem, że:

 • Nagroda odnosi się do działania lub kamieni milowych, które faktycznie miały miejsce i zostały osiągnięte (tj. certyfikaty nie mogą być przyznawane tylko za „próbowanie”)
 • Nagroda przyznawana jest za działania związane z misją Agora Speakers International i zgodne z jej statutem.
 • Wynik działań lub kamieni milowych zależy wyłącznie od wysiłków, umiejętności i wiedzy laureata nagrody (co oznacza: nagrody nie mogą być przyznawane za rzeczy, które zależą od szczęścia lub interwencji osób trzecich)
 • Nagroda jest niedyskryminująca (co oznacza, że ​​każdy członek może ją otrzymać)
 • Nagroda nie wiąże się z żadną gratyfikacją materialną.
 • Projekt jest zgodny z Wytycznymi używania marki.
 • Nagroda nie zastępuje ani nie nakłada się na istniejącą oficjalną nagrodę.
 • Nie ma wątpliwości, że przyznającym nagrodę jest klub, a nie Agora Speakers International.
 • Nie może być żadnego tekstu ani wzoru sugerującego, że Agora Speakers International wspiera te nagrody lub certyfikaty.
 • Musi być obecny przynajmniej miesiąc i rok, w którym nagroda została zdobyta. Wyjątkowo, w przypadku nagród przyznawanych tylko raz w roku, miesiąc może zostać pominięty.

 

Awards 7

 

Przykłady prawidłowych nagród

Prawidłowe
(Certyfikaty są użyte jako przykład, ale zasady dotyczą wszystkich rodzajów nagród)

Awards 8   Awards 9   Awards 10
 
Awards 11   Awards 12    

 

Przykłady nieprawidłowych nagród

Nieprawidłowe
(Certyfikaty są użyte jako przykład, ale zasady dotyczą wszystkich rodzajów nagród)

Awards 13
Niezwiązana z misją
Agora Speakers International
  Awards 14
Agora Speakers International
wydaje się współprzyznającym nagrodę
  Awards 15
Dyskryminująca
  Awards 16
Narusza zasadę neutralności
 
Awards 17
Niezgodna z wytycznymi używania marki
w kwestii użycia logo
  Awards 18
Nie pokazuje przynależności do Agory
  Awards 19
Pokrywa się z istniejącą oficjalną nagrodą
  Awards 20
Niezgodna z wytycznymi używania marki
w kwestii materiałów niestandardowych (slajd 18)

 

12. MATERIAŁY PROMOCYJNE

Kluby mogą tworzyć i produkować lokalnie własne materiały promocyjne pod następującymi warunkami:

 • Projekt musi zawsze zawierać logo klubu jako najbardziej wyróżniający się element. Opcjonalnie może zawierać logo Agora Speakers International w mniej widocznym miejscu i o mniejszym rozmiarze.
 • Projekt musi być zgodny z wytycznymi używania marki.
 • Wszelkie zyski ze sprzedaży towarów muszą być wykorzystywane wyłącznie do tych samych celów, które są dozwolone dla funduszy klubowych.
 • Towary mogą być sprzedawane na całym świecie i dostarczane do dowolnej lokalizacji

Przykład dozwolonych materiałów promocyjnych:

 

Merch 3

 

13. KARTY CZŁONKOWSKIE

Kluby mogą tworzyć i produkować lokalnie własne karty członkowskie, identyfikatory i tym podobne, pod warunkiem, że:

 • Projekt musi być zgodny z wytycznymi używania marki.
 • Nazwa klubu i/lub logo klubu muszą być widoczne.
 • Projekt musi jasno wskazywać, że reprezentuje członkostwo w klubie.
 • Projekt nie może sugerować, że jest to oficjalna karta członkowska Agora Speakers International.

 

Dozwolone Niedozwolone
Memb 1
Memb 2 Memb 3

 

14. OBECNOŚĆ KLUBU W INTERNECIE

Na potrzeby niniejszej sekcji „zasób” internetowy klubu to dowolny rodzaj obecności klubu w internecie, taki jak adresy e-mail, domeny, strony internetowe, własne aplikacje mobilne, grupy na Facebooku lub Meetup, kanały Telegram lub Youtube itp.

Kluby mogą tworzyć dowolne zasoby internetowe, które uznają za stosowne, pod warunkiem przestrzegania tych dodatkowych wytycznych:

 1. Nazwa tworzonego zasobu musi spełniać wszystkie ograniczenia nazewnictwa klubów i musi być wyraźnie powiązana z nazwą klubu. Na przykład, jeśli Twój klub nazywa się Agora Speakers Madrid, e-maile lub strony internetowe, takie jak „agoraspeakersspain@gmail.com” lub „speakersbarcelona@gmail.com”, nie będą prawidłowe.
 2. Logo klubu i logo międzynarodowe muszą znajdować się na wszystkich stronach i muszą być używane zgodnie z niniejszymi wytycznymi.
 3. Międzynarodowe logo musi zawsze zawierać hiperłącze wskazujące na główną stronę Fundacji (https://www.agoraspeakers.org).
 4. Nie można zamieszczać u siebie kopii materiałów Agory. Zamiast tego należy je podlinkować z oficjalnej strony.
 5. Zasoby Klubu nie mogą wymagać rejestracji użytkownika, logowania ani żadnego rodzaju członkostwa w celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek treści, z wyjątkiem tych związanych z samą platformą, na której zasób jest hostowany.
 6. Wszelkiego rodzaju gromadzenie danych osobowych przez sam klub (takie jak zbieranie adresów e-mail w celu dystrybucji biuletynu lub zapisania się na wydarzenie) musi być zgodne zarówno z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności, jak i przepisami RODO UE (bez względu na lokalizację klubu).
 7. Nic w zasobach internetowych nie powinno budzić wątpliwości, że jest to zasób klubowy, a nie oficjalny zasób Agora Speakers International.

 

Ograniczenia treści

Żadna część obecności klubu w internecie nie może zawierać treści sprzecznych z Głównymi Zasadami Fundacji Agory lub z jej regulaminem. Jak zawsze obowiązuje rozróżnienie między „treścią członków” a „treścią klubu”. Klub jako podmiot musi respektować zasadę neutralności, co oznacza, że klub nie może publikować niepodpisanych artykułów, opinii kolegialnych lub oficjalnych publikacji prezentujących jakikolwiek pogląd polityczny, moralny, ideologiczny lub religijny, ani jakichkolwiek treści pseudonaukowych. Jest jednak całkowicie właściwe, jeśli klub publikuje treści (w dowolnym formacie - artykuły audiowizualne lub tylko tekstowe) podpisane przez indywidualnych, zidentyfikowanych członków, niezależnie od tematów, na które ci członkowie zdecydują się wypowiedzieć, o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Wyraźnie zaznaczono, że publikowane treści są indywidualną opinią członka, a nie oficjalną opinią klubu.
 • Klub nie stosuje żadnego rodzaju selekcji redakcyjnej, która ukształtowałaby zbiór publikowanych treści w konkretnym kierunku.
 • Treść jest publikowana w dokładnie taki sam sposób i w takim samym formacie, jak wszystkie inne treści, bez dodatkowych rekomendacji lub wyróżnień.
 • Jeżeli członek zajmuje stanowisko w klubie lub w Agorze, stanowisko to nie powinno pojawiać się w podpisie.

Na przykład, jeśli klub ma tradycję publikowania na swojej stronie internetowej wszystkich przemówień członków, a jedno z tych wystąpień dotyczy na przykład tematu pseudonaukowego, takiego jak astrologia, opublikowanie go jest jak najbardziej w porządku. Jednak nie byłoby słuszne, gdyby na stronie internetowej klubu znajdował się artykuł o astrologii, który nie ma żadnego podpisu lub jest podpisany przez Radę Wykonawczą klubu lub przez członka pełniącego oficjalną rolę w klubie („Waldemar Grójecki, VP ds. edukacji”). Nie byłoby też słuszne, gdyby klub publikował przemówienia wybiórczo, i to konkretne przemówienie zostałoby opublikowane, a inne nie.

Kluby mogą udostępniać treści wykorzystywane do promowania produktów, usług i organizacji osób trzecich tylko wtedy, gdy odbywa się to w ramach umowy sponsorskiej, za którą klub otrzymuje wynagrodzenie w postaci środków finansowych lub produktów lub usług potrzebnych do jego funkcjonowania, a promowany produkt, usługa lub organizacja są wyraźnie wskazane jako treści sponsorowane.

Kluby korporacyjne lub zastrzeżone mogą zamieszczać treści (w tym komercyjne lub promocyjne) związane z organizacjami, w których są osadzone, bez ograniczeń.

Zastrzeżenie wyrażanych poglądów

Dla ochrony klubu i pozostałych członków, zaleca się, aby wszystkim treściom generowanym przez członków towarzyszyło zastrzeżenie podobne do następującego:

„Wszystkie poglądy i opinie wyrażone w powyższych materiałach są wyłącznie poglądami ich autora. Niekoniecznie reprezentują one poglądy klubu, innych członków lub Fundacji Agora Speakers International. Klub nie przeprowadza żadnej kontroli redakcyjnej ani faktów - lub jakiegokolwiek innego rodzaju kontroli treści generowanych przez jej członków i nie bierze odpowiedzialności za powyższe treści i ich prawidłowość, poprawność, stosowanie lub przydatność do jakiegokolwiek celu. Materiały są publikowane w otrzymanej formie, bez żadnych wyrażonych ani domyślnych gwarancji. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z tych materiałów”

 

15. KOMUNIKACJA KLUBOWA

Aby uniknąć pomyłek między oficjalnymi wiadomościami Fundacji a wszelkimi wiadomościami wysyłanymi w imieniu klubów, we wszystkich wiadomościach klubowych należy przestrzegać następujących wytycznych, niezależnie od kanału, przez który ta komunikacja jest prowadzona (wiadomość e-mail, wiadomość na czacie, post grupowy, powiadomienia push we własnej aplikacji mobilnej itp.) oraz niezależnie od liczby odbiorców:

1. Wiadomość musi zawierać wyłącznie logo i nazwę klubu, a nigdy logo Agora Speakers International.

2. Komunikaty klubowe mogą być wysyłane WYŁĄCZNIE w sprawach urzędowych klubu lub Agory - spraw związanych z newsami klubowymi, członkostwem, spotkaniami, konkursami, tutorialami itp.

3. Podpis w komunikacie musi zawsze zawierać wiersz „(nazwa klubu), klub #(xxxx) Agora Speakers International”. Na przykład: „Silent Towns Speakers, klub #2005 Agora Speakers International”. Jeżeli komunikat nie jest w języku polskim, wiersz należy przetłumaczyć bez zmian lub uzupełnień języka komunikatu.

4. Komunikacja klubowa musi zawsze być zgodna z Głównymi Zasadami. Komunikacja klubowa może być wykorzystywana do promowania produktów, usług i organizacji osób trzecich tylko wtedy, gdy odbywa się to w ramach umowy sponsorskiej, za którą klub otrzymuje wynagrodzenie w postaci funduszy lub produktów lub usług potrzebnych do jego funkcjonowania, a promowany produkt, usługa lub organizacja są wyraźnie wskazane jako treści sponsorowane. Komunikacja klubowa nie może jednak nigdy być wykorzystywana do promowania konkretnej religii, orientacji moralnej lub politycznej, ideologii lub światopoglądu, nawet jako treści sponsorowane.

Należy pamiętać, że podpisy zawierające takie treści (w formie sloganów, motta itp.) są również uznawane za treści promocyjne i są niedozwolone.

 

16. ZMIANY W WYTYCZNYCH

Niniejsze Wytyczne mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie natychmiast, z następującymi wyjątkami:

 • Istniejące wcześniej materiały fizyczne (materiały promocyjne, drukowane broszury itp.), a także materiały zamówione i będące w produkcji w momencie wprowadzenia zmiany mogą być używane zgodnie z przeznaczeniem przez okres do jednego roku od wprowadzenia zmiany.
 • Inne materiały (w tym zasoby internetowe) należy dostosować w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia zmiany.

Aliasy strony: brand_guidelines


Contributors to this page: agora and bartlomiej.wasiewski .
Page last modified on Wednesday November 10, 2021 11:00:37 CET by agora.