Loading...
 

Členové klubového výboru

 

 


Paulina Łapińska a Wanda Łopuszańska, z Gorzow Speakers Polsko
Paulina Łapińska a Wanda Łopuszańska, z Gorzow Speakers Polsko

 

Kdo jsou členové klubového výboru?

Řízení a vedení lidí jsou obvykle neviditelným druhem oleje, který každý považuje za samozřejmost, když věci běží hladce, ale pokud chybí, způsobí rozpad věcí.

Vedení úspěšného klubu vyžaduje spoustu času, odhodlání a pečlivě rozplánovanou týmovou práci. Od zajištění, že se setkání konají včas a pravidelně, že mají vzdělávací účel, že jsou stručné a nejsou ztrátou času, až po členy, aby rostli a rozvíjeli se, že klub těží ze širší komunity Agora atd. Je to spousta práce, kterou je třeba rozdělit mezi skupinu „vedoucích rolí“ s různými povinnostmi.

Důstojníci klubu jsou vedoucí i manažeři. Je důležité si uvědomit, že se jedná o dva velmi odlišné pojmy. Vedení vyžaduje vizi - mít jasnou představu o tom, kam chcete věci vzít, strategii, vidět celkový obraz, sdílet svou vizi s na druhé straně je vedení schopno převést tuto vizi na konkrétní akční plán a provést jej v časovém rámci.

Členové klubového výboru jsou vedoucí i manažeři. Je důležité si uvědomit, že se jedná o dva velmi odlišné pojmy. Vedení lidí vyžaduje vizi, to znamená mít jasnou představu o tom, kam chcete věci vzít, strategii, vidět celkový obraz, sdílet svou vizi. A na druhé straně je manažer, který je schopný převést tuto vizi na konkrétní akční plán a provést jej v časovém rámci.

Na rozdíl od podniků a korporací, v neziskové organizaci, jako je Agora Speakers, členové nikdy nemohou být pod tlakem, aby něco dělali. Všechno je dobrovolné a to, co člen klubového výboru může udělat, je zdvořile požádat a vysvětlit. Ve skutečnosti je vedení neziskové komunity mnohem více náročné než vedení podniku, protože úředníci musí uplatnit v praxi mnohem více lidských a motivačních dovedností než v jakémkoli jiném podnikání.

Základní charakteristika rolí klubového výboru

V každém klubu existuje řada požadovaných rolí klubového výboru, obvykle z právních důvodů, a některé volitelné, ale doporučené role.

Všimněte si, že mluvíme o „rolích“, nikoli o „lidech“. Stejná osoba může mít více než jednu roli (například ve velmi malých klubech může být pokladník a sekretář stejná osoba).

Opak je také pravdou: role - kromě role prezidenta - může být sdílena mezi několika lidmi, když je pracovní vytížení vysoké. Za velmi velký klub by mohli být dva místopředsedové odpovědní za vzdělávání. V tomto případě se doporučuje, aby pro každého, kdo sdílí roli, došlo k jasnému rozdělení odpovědností.

Kromě specifikovaných rolí členů výboru může klub definovat další role, například „Organizátor událostí“ (pro speciální akce nebo večírky), „Blogger“ atd.

 • Všechny role čelnů výboru jsou dobrovolné. Žádného člena nelze přinutit, aby se stal členem vůboru. Žádný klub nesmí ukládat omezení týkající se účasti na vzdělávacích činnostech, které vyžadují výkon funkce člena výboru nebo plnění některé z povinností člena.
 • Role členů výboru mají omezenou dobu trvání buď 6 měsíců, nebo 1 rok.
 • Všichni členové výboru musí být také aktivními členy klubu po celou dobu jejich funkčního období. Vezměte prosím na vědomí klíčové slovo „aktivní“, což znamená, že se členové výboru stále musí účastnit pravidelných klubových setkání jako kterýkoli jiný člen.
 • Všechny role členů výboru jsou pro-bono. Žádná funkce nesmí obdržet žádnou kompenzaci od klubu nebo hostitelské organizace. Mohou však mít uhrazeny výdaje vyplývající z jejich činnosti v souvislosti s jejich pozicí, pokud byl druh výdajů dříve označen jako hraditelný nadací.
 • Role členů výboru jsou osobní. Osoba vykonávající roli ji nemusí „externě zadávat“ nebo „přeložit odpovděnost“ na jinou osobu. Pamatujte, že delegování konkrétních úkolů je zcela přijatelné.
 • Nakonec jsou všechny role volitelné - pokud existuje více než jeden kandidát na stejnou roli, musí se konat volby.
Každý klub se svobodně rozhoduje, zda chce šestiměsíční nebo dvanáctiměsíční funkční období, což se může rok od roku měnit. Pamatujte však, že všechny funkce členů výboru musí mít stejnou dobu trvání. Klub nesmí mít roční funkční období pro prezidenta a šestiměsíční funkční období pro VP pro vzdělávání.

 

Jak se stát členem Klubového výboru?

 

Proč se stát členem Klubového výboru?

 

V mnoha společnostech vyžaduje postup na vedoucí pozici spoustu času, někdy i v rámci let, a odhodlání. Jakékoli chyby, které v této roli uděláte, se mohou stát osudnými pro vaši kariéru.

Pravděpodobně už víte, že kluby Agora poskytují bezpečné prostředí, kde se můžete učit mluvit na veřejnosti, se svobodou experimentovat, dělat chyby a učit se od nich při přípravě na to, jak je použít v profesionálním světě. Podobně role členů Klubového výboru v klubech poskytují prostředí, kde se můžete bezpečně naučit vůdčím a manažerským dovednostem, a kde chyby nejsou pro vaši kariéru rozhodující.

Všechny role členů Klubovégo výboru učí různé dovednosti. Například jako Viceprezident pro marketing se naučíte marketingové programy, PR, vztahy s médii, informační kampaně atd. Jako Viceprezident pro vzdělávání se však věci, které se naučíte, liší. A jako Prezident? To už ani není potřeba víc zmiňovat.

Čím více vedoucích rolí ve vašem klubu vykonáváte, tím lépe.

Stát se členem Klubového výboru má mnoho benefitů:

 • Učení se novým dovednostem - od dělání rozpočtu přes řízení rizik, plánování, marketing.
 • Pomáhání vašemu klubu prospívat
 • Zvyšování sebevědomí
 • Zvyšování šance přijetí na pracovní pozici  a atraktivity vašeho životopisu pro nábor manažerů
 • Přímá účast na řízení klubu a Agory.

Existuje dostatek výzkumů, že dobrovolnictví, a ještě konkrétněji - vedení dobrovolnictví, má obrovský dopad na váš profesionální kariérní rozvoj. Například studie společnosti Deloitte z roku 2016 zjistila nejen to, že dobrovolnictví výrazně ovlivnilo získávání vůdčích schopností, ale také to, že mělo velmi přímý dopad na uchazeče, který žádá o zaměstnání:

 • 82% náborových manažerů bylo ochotnějších vybrat si kandidáta s dobrovolnickými zkušenostmi
 • 85% náborových manažerů bylo ochotno přehlédnout nedostatky, pokud je v nich uvedena dobrovolnická zkušenost.

 

Ve společnosti Deloitte jsme si uvědomili důležitost dobrovolnictví a chápeme, že pomáhá budovat dovednosti, které jsou zásadní pro rozvoj ucelených vůdců v celé naší organizaci.
Doug Marshall
Ředitel, Corporate Citizenship
Deloitte Services LP

Podobná studie provedená CareerBuilderem zjistila, že 60% náborových manažerů považovalo kandidáty s dobrovolnickými zkušenostmi za mnohem způsobilejší. Studie CNCS citovaná společností Forbes ukázala, že nezaměstnaní lidé, kteří se dobrovolně přihlásili, měli o 27% vyšší šanci na získání zaměstnání.

Výhody dobrovolnictví sahají do mnoha dalších oblastí - dokonce i do oblasti zdraví. Studie na univerzitě v Gentu v Belgii zjistila, že „Zdravotní skóre dobrovolníků je významně vyšší než těch, kteří se do dobrovolničení moc nehrnou. Ukázalo se, že tato celková statistika je podstatna: co do velikosti odpovídalo např. že člověk se cítí o 5 let mladší, než doopravdy je. “

 

Členové Klubového výboru nejsou profesionálové 

Členové by měli mít vždy na paměti, že se od členů klubu neočekává, že budou profesionálními vedoucími nebo manažery. Stejně jako všechny projekty ohledně řeči jsou projekty učení a nikdo by neměl očekávat přednášku v klubu na úrovni TED, stejně tak všechny pozice vedoucích představují příležitosti k učení. Každý by se měl snažit pomáhat a povzbuzovat vedoucí, spíše než na ně klást neustálé požadavky.

Od členů Klubového výboru se očekává, že budou vystupovat pouze způsobem „s maximálním úsilím“ (význam: dělají, co mohou, podle svého nejlepšího času, znalostí a schopností).
Nemají žádnou povinnost plnit individuální očekávání kohokoli, natož nejsou povinni poskytovat jakoukoli konkrétní úroveň služeb.

 

Způsobilost

Jakýkoli pravidelně se účastnící člen s alespoň 6měsíčními zkušenostmi z klubu Agora je volitelným kandidátem na pozici vedoucího klubu. S výjimkou nově založených klubů, kde je tento požadavek zrušen. Zkušenosti s Agorou nemusí pocházet z klubu, kde se chce člen stát členem výboru.

Vedoucími klubu se mohou stát pouze členové, kteří mohou být v této roli nejméně 6 měsíců. Samozřejmě se mohou stát neočekávané okolnosti, ale alespoň by měl být jasný výhledový horizont pro bezprostřední budoucnost. Například pokud má člen již naplánované stěhování do jiného města za dva měsíce, je zbytečné o této roliv vůbec uvažovat.

 

Osoba, která je členem více než jednoho klubu Agora, může, pokud má čas a odhodlání, zastávat až dvě vedoucí pozice současně - pokud jsou v různých klubech.

Současné zastávání tří nebo více vedoucích pozic není povoleno, protože by to vážně ovlivnilo kvalitu služeb poskytovaných klubu.

 

Volby a podmínky

Agora vzdělávací rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince. V závislosti na rozhodnutí klubu o délce funkčních období jsou volební období a termíny voleb následující:

Volby a podmínky
Doba trvání Volby Termíny
Roční období Mezi 1. listopadem a 15. prosincem 1. ledna - 31. prosince
Půlroční období  Mezi 30. listopadem a 15. prosincem 1. ledna - 30. června
  Mezi 1. červnem a 15. červnem 1. července - 31. prosince

 

Seznam standardních členů Klubového výboru

Toto je seznam všech standardních rolí Klubového výboru.

 

Výkonný výbor klubu

Lidé, kteří mají v klubu vedoucí funkci, tvoří Výkonný výbor klubu. Vzhledem k tomu, že existují role, které mohou být sdíleny více než jednou osobou, může se počet členů výkonného výboru klubu lišit.

Výkonný výbor klubu existuje pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné role, a pouze v případě, že alespoň tři lidé mají vedoucí role. Například klub, který právě začal a kde zakladatel vykonává všechny role, se nepovažuje za Výkonný výbor. Podobně, pokud klub již nějakou dobu existuje, ale v jednom okamžiku má pouze předsedu, 2 viceprezidenty pro vzdělávání a 1 viceprezidenta pro členství, nemá potřebnou skupinu funkcionářů k vytvoření výkonného výboru.

Kluby, které nemají Výkonný výbor, nesmí pokračovat v činnostech vyžadujících schválení výkonným výborem (například Disciplinární procesy)

Cílem výše uvedeného pravidlem je zabránit autokratickému zneužívání v době, kdy je klub stále mladý, a všechny role důstojníka jsou soustředěny v jednom nebo dvou zakladatelích klubu.

Zasedání výkonného výboru

Výkonný výbor klubu se musí scházet nejméně jednou za dva měsíce, aby projednal obecné záležitosti klubu. Kromě toho může kterýkoli vedoucí klubu požádat o schůzku výkonného výboru za účelem projednání důležité záležitosti. Tyto žádosti musí být zaslány Tajemníkovi nebo Prezidentovi klubu a měly by obsahovat podrobné vysvětlení problému, o kterém se bude diskutovat. Po jejich obdržení musí tajemník naplánovat schůzi mezi 7. a 20. dnem ode dne podání žádosti.

Ať už je důvod pro schůzi výboru jakýkoli, musí tajemník zaslat všem členům výkonného výboru předpokládaný program schůzky spolu s přesným místem schůzky, datem a časem, nejméně jeden celý týden před konáním akce. Všichni vedoucí klubu mohou podle potřeby přidávat položky do této agendy.

 

 


Contributors to this page: agora and tereza.sedlackova .
Page last modified on Wednesday September 1, 2021 21:47:10 CEST by agora.